Chapter 1

व्यक्तिगत स्थायी लेखानम्वर (Personal Permanent Account Number/PPAN) लिंदा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी र पासपोर्ट साइजको फोटो सहित कर दाता स्वयं आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय मा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था रही आएकोमा यस विभागको मिति २०७७/०३/१५ को निर्णयानुसार नेपाली नागरिकको हकमा Online System बाट स्वचालित रूपमा व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निम्न बमोजिमको प्रकृया अवलम्बन गर्न परिपत्र गरिएको व्यहोरा निर्णयानुसार अनुरोध छ । व्यक्तिगत स्थायी लेखानम्वर (Personal Permanent Account Number/PPAN) लिंदा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी र पासपोर्ट साइजको फोटो सहित कर दाता स्वयं आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय मा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था रही आएकोमा यस विभागको मिति २०७७/०३/१५ को निर्णयानुसार नेपाली नागरिकको हकमा Online System बाट स्वचालित रूपमा व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निम्न बमोजिमको प्रकृया अवलम्बन गर्न परिपत्र गरिएको व्यहोरा निर्णयानुसार अनुरोध छ ।
Contact Us

Contact Us

Baker Tilly in Nepal

Tel: +977-01-5521195

Email: tax@bakertilly.com.np

Please enter your name.
Please enter your valid email address.
Please enter your valid phone number.