Regarding the arrangement of issuing (PPAN) from the automated system -2077/78-04

Cases and Circulars / Introduction

              व्यक्तिगत स्थायी लेखानम्वर (Personal Permanent Account Number/PPAN) लिंदा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी र पासपोर्ट साइजको फोटो सहित कर दाता स्वयं आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय मा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था रही आएकोमा यस विभागको मिति २०७७/०३/१५ को निर्णयानुसार नेपाली नागरिकको हकमा Online System बाट स्वचालित रूपमा व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निम्न बमोजिमको प्रकृया अवलम्बन गर्न परिपत्र गरिएको व्यहोरा निर्णयानुसार अनुरोध छ
निम्न
  1. विभागको ITS System अन्तर्गत Taxpayer Portal बाट करदाताले PPAN को निवेदन दिनसक्ने
  2. करदाताले User ID, Password, email  Mobile Number तथा नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी  पासपोर्ट साईजको फोटो upload गरि सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा करदाता सेवाकार्यालयमा Submit गर्ने।
  3. सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा करदाता सेवा कार्यालयको कर अधिकृतले Officer Portal भित्र Ventication मागएर PPAN Select गरि सम्पूर्ण विवरण हेरी Verity गर्ने।कार्यालय प्रमुखले दैनिक रूपमा PPAN Request हेरीयथाशीघ्र Verification गर्ने प्रबन्ध मिलाउने।
  4. यस प्रकार करअधिकृतले Verity गरे पञ्चात करदाताले विवरण भर्दा लिएको Login प्रयोग गरि PPAN Number लिनसक्ने ।उक्त नम्बरको साथमा द्रष्टव्यआ.रा.वि. को स्वचालित प्रणालीबाट जारी भएको। सक्कल प्रति आवश्यक भएमाने पालीना गरि कताको प्रमाणपत्र सहित सम्बन्धित आ.रा.का./.से.का.मा उपस्थित हुनुहोला।विवरण झुटा भएमा कानूनबमोजिम हुनेछ" लेखिएको Message करदातालाई प्राप्त हुने।
  5. सक्कल प्रमाणपत्र आवश्यक भई करदाता सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा करदाता सेवा कार्यालय मा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र सहित उपस्थित भएमा करअधिकृत को हस्ताक्षर र कार्यालयको छाप सहितको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने।

 

 

Enquiry

Please enter your name.
Please enter your valid email address.
Please enter your valid phone number.