Income Tax Act 2058 - Chapterwise

CONTENTS
परिच्छेद–१
प्रारम्भिक
परिच्छेद–२
करको आधार
परिच्छेद–३
आयको गणना
परिच्छेद–४
छुट हुने रकमहरू र अन्य छुटहरू
परिच्छेद–५
कट्टी हुने रकमहरू
परिच्छेद–६
कर लेखाङ्कन र समय
परिच्छेद–७
रकमहरूको परिमाणीकरण, बाँडफाँड र चारित्रीकरण
परिच्छेद–८
सम्पत्ति र दायित्वबाट प्राप्त खुद लाभको निर्धारण
परिच्छेद ९
प्राकृतिक व्यक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
परिच्छेद–१०
निकायहरूका लागि विशेष व्यवस्था
परिच्छेद ११
बैकिङ्ग र बीमा व्यवसाय सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
परिच्छेद १२
अवकाश बचत सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
परिच्छेद–१३
अन्तर्राष्ट्रिय कर
 परिच्छेद–१४
कर प्रशासन तथा आधिकारिक कागजात
परिच्छेद–१५
अभिलेख र सूचना सङ्कलन
परिच्छेद–१६
करको भुक्तानी
परिच्छेद–१७
भुक्तानीमा कर कट्टी
परिच्छेद–१८
किस्ताबन्दी र अग्रिम कर
परिच्छेद–१९
आय विवरण र कर निर्धारण
परिच्छेद–२०
कर सङ्कलन, मिनाहा र फिर्ता
परिच्छेद –२१
पुनरावलोकन र पुनरावेदन
परिच्छेद –२२
शुल्क तथा ब्याज
परिच्छेद–२३
कसुर तथा सजाय
परिच्छेद–२४
विविध
Contact Us

Contact Us

Baker Tilly in Nepal

Tel: +977-01-5521195

Email: tax@bakertilly.com.np

Please enter your name.
Please enter your valid email address.
Please enter your valid phone number.