Income Tax Directives Chapter-wise

CONTENTS
परिच्छेद १
परिचय (Introduction)
परिच्छेद २
परिभाषा (Definition)
परिच्छेद ३
आय, नोक्सानी, लाभ र भुक्तानीको स्रोत (Source of Income, Loss, Gain and Payment)
परिच्छेद ४
करको आधार तथा आयका शीर्षकहरू (Tax base and Income heads)
परिच्छेद ५
आय, निर्धारणयोग्य आय तथा करयोग्य आय (Income, Assessable Income and Taxable Income)
परिच्छेद ६
आयमा समावेश हुने रकमहरू (Inclusions)
परिछेद ७
रकमहरूको परिमाणीकरण, बाँडफाँड र चारित्रीकरण (Quantification, Allocation and Characterization of Amounts)
परिच्छेद ८
कर लेखाङ्कन र समय (Tax Accounting and Timing)
परिच्छेद ९
छुट हुने रकमहरू र अन्य छुटहरू (Exemptions and Other Reductions)
परिच्छेद १०
व्यावसायिक छुट तथा सुविधा (Business Exemption and Concession)
परिच्छेद ११
प्राकृतिक व्यक्ति (Natural Person)
परिच्छेद १२
अवकाश कोष (Retirement Fund)
परिच्छेद १३
निकाय र वितरण (Entity and Distribution)
परिच्छेद १४
अन्तर्राष्ट्रिय कर एवं वैदेशिक कर मिलान (International Tax and Foreign Tax Adjustment)
परिच्छेद १५
दोहोरो कर मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था (Provision related to Avoidance of Double Taxation and the Provision of Fiscal Evasion)
परिच्छेद १६
भुक्तानीमा कर कट्टी (Withholding Tax)
परिच्छेद १७
रोजगारीबाट भएको आयको गणना (Calculation of Income from Employment)
परिच्छेद १८
व्यवसायबाट भएको आयको गणना (Income from Business)
परिच्छेद १९
बैंकिङ्ग तथा बीमा व्यवसाय सम्बन्धी विशेष व्यवस्था (Special Provision for Banking and Insurance Business)
परिच्छेद २०
दीर्घकालीन करारको आय गणना
परिच्छेद २१
लगानीबाट भएको आयको गणना (Income from Investment)
परिच्छेद २२
सम्पत्ति वा दायित्वको निःसर्गबाट हुने लाभको निर्धारण (Gain on Disposal of Asset and Liability)
परिच्छेद २३
करको गणना (Tax Computation)
परिच्छेद २४
किस्ताबन्दी र अग्रिम कर (Installment and Advance Tax)
परिच्छेद २५
आय विवरण (Income Tax Return)
परिच्छेद २६
कर निर्धारण (Tax Assessment)
परिच्छेद २७
करको भुक्तानी (Payment of Tax)
परिच्छेद २८
कर संकलन, मिन्हा र फिर्ता (Tax Collection, Remission and Refund)
परिच्छेद २९
शुल्क, ब्याज तथा जरिवाना (Interest, Charges and Penalty)
परिच्छेद ३०
प्रशासकीय पुनरावलोकन र पुनरावेदन (Administrative Review and Appeal)
परिच्छेद ३१
आयकरको प्रशासन, आधिकारिक कागजात र अभिलेख तथा सूचना संकलन (Tax administration, Official documentation and Access to Information)
अनुसूची–१
मिति २०७६।४।१ देखि कायम भएका राजस्व शीर्षकहरू
परिच्छेद ३२
विविध (Miscellaneous)
अनुसूची–२
(दीर्घकालीन करारमा संलग्न भएको व्यक्तिले पेश गर्नुपर्ने)
अनुसूची–३
(दुर्गम क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था)
अनुसूची–४(क)
(औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को अनुसूची–३) (क्षेत्रको वर्गीकरण)
अनुसूची–४(ख)
(औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को अनुसूची–१०)
अनुसूची–४(ग)
(औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को अनुसूची–१०) औद्योगिक विकासको आधारमा जिल्लाहरूको वर्गीकरण (दफा २४ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित)
अनुसूची–५(क)
(औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा ३) (उद्योगको वर्गीकरण)
अनुसूची–५(ख)
(औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को दफा १५) (उद्योगको वर्गीकरण तथा स्थिर पुँजी)
अनुसूची–५(ग)
(औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा १७) (उद्योगको वर्गीकरण तथा स्थिर पुँजी)
अनुसूची–६
(द्विविधाको पूर्वादेश माग गर्ने निवेदनको ढाँचा)
अनुसूची–७
(कर छुट संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गराउन दिनुपर्ने निवेदनको ढाँ
अनुसूची–८
नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक राजस्व विभाग
अनुसूची–९
(नवीकरण सम्बन्धी विवरण)
अनुसूची–१०
(प्राकृतिक व्यक्तिको पारिश्रमिक आयमा लाग्ने करको दर)
Contact Us

Contact Us

Baker Tilly in Nepal

Tel: +977-01-5521195

Email: tax@bakertilly.com.np

Please enter your name.
Please enter your valid email address.
Please enter your valid phone number.