स्वचालित व्यक्तिगत स्थायी लेखानम्वर (Personal Permanent Account Number/ PPAN) सम्बन्धी व्यवस्था

स्वचालित व्यक्तिगत स्थायी लेखानम्वर (Personal Permanent Account Number/ PPAN) सम्बन्धी व्यवस्था 

मिति: २०७७/०५/१७

व्यक्तिगत स्थायी लेखानम्वर (Personal Permanent Account Number/PPAN) लिंदा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी पासपोर्ट साइजको फोटोसहित करदाता स्वयं आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय मा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था रही आएकोमा, अब उपरान्त नेपाली नागरिकको हकमा Online System बाट स्वचालित रूपमा व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।अस्वीकरण:
यो अन्तरिक राजश्व विभाग बाट जारी गरिएको सूचना /परिपत्र/ स्पष्टिकरण  (Notice/ Circular/ Clarification) को परिमार्जित संछिप्त (Summarized) हिस्सा (extract) मात्र हो।  


 
Share this
Contact Us

Contact Us

Baker Tilly in Nepal

Tel: +977-01-5521195

Email: tax@bakertilly.com.np

Please enter your name.
Please enter your valid email address.
Please enter your valid phone number.